Projectes

El diari Levante, en la seua secció de Solidaris  informa de l'acte de Caixa Popular pel queè el Grup de cooperació de treballadors de Caixa Popular financia un projecte d'Escoles Solidàries.

26.03.2018 | 04:15


 
Caixa Popular dóna el seu «Dia de Salari»

El grup de cooperació de treballador de caixa popular, gràcies a la campanya «Un dia de Salari», ha possibilitat el finançament de sis projectes de solidaritat i cooperació al desenvolupament. Les entitats seleccionades han estat: l´ ONG CIPRÉS, ACOEC, la Fundación Vicente Ferrer, ECOSOL ONGD, Sebrant Camins i Escoles Solidàries. Totes elles han presentat projectes que contribuiran a millorar la vida de les persones, en concert es desenvoluparan en Nicaragua, Guatemala, Índia, Kènia i València. El lliurament formal de les ajudes es va realitzar a través d'una Tribuna Cooperativa en el Teatre El Micalet.

Anar a la notícia

caixapopular

L’Ajuntament d’Ontinyent en 2017, dóna suport al projecte “Fomentant l’Educació Inclusiva a Ixcan”, desenvolupat  per Escoles Solidàries i AEN , al municipi d’Ixcan (Guatemala)

Dins dels projectes de cooperació internacional per al 2017,  l’Ajuntament d’Ontinyent ha donat suport al projecte presentat per Escoles Solidàries “Fomentant l’Educació Inclusiva a Ixcan” , que ve desenvolupant des de fa quatre anys al municipi d’Ixcan ( Guatemala). El projecte, en 2017, ha suposat un cost de 17.110,31 €, dels quals 7.126,64 han estat assumits per l’Ajuntament d’Ontinyent; la resta ha estat cofinançat per l’Ajuntament de Bocairent amb 1.500 € i per recursos propis d'Escoles Solidàries. L’objectiu general ha estat: “Promoure a Ixcan  des del sistema educatiu i amb la participació d'autoritats, docents, famílies i la comunitat en general, l'atenció a  l'alumnat amb capacitats diferents, perquè aconseguiren el seu millor desenvolupament i la seva integració plena en la societat, valorant així els seus drets com a éssers humans”audicio

Per a la consecució d’aquest objectiu es van plantejar els següents objectius estratègics:

a) S’ha treballat en la formació de les famílies afectades, reforçant la seva autoestima, capacitant-les en els processos d'atenció a les seves filles i fills i enfortint la seva xarxa d'auto-organització en defensa dels seus drets i donant-los el suport emocional necessari

b) S’ha continuat amb el diagnòstic més precís als/les xiquets/tes ja identificades amb necessitats educatives especials per donar-los suport econòmic, en tant que siga, possible, en els tractaments que precisen les seves filles i fills i dotar-los de recursos per iniciar microprojectes  productius que ajuden a generar ingressos a la família

c) S’ha impulsar, entre les famílies, docents, autoritats educatives, sanitàries i municipals, i a nivell social en general, el reconeixement efectiu del dret i els beneficis que reporta l'atenció en els àmbits regulars a tots els xiquets i xiquets  joves, amb la consideració de les seves diferències físiques, psíquiques, socials, intel·lectuals i ètniques.

d) S’ha continuar prestant assistència a la formació en educació inclusiva al professorat en servei, complementada amb el respectiu assessorament per millorar l'ensenyament-aprenentatge dels xiquets i xiquetes amb NEE

e) S’ha treballat en ampliar la coordinació i millorar la capacitat de gestió de la Asociación de Educadores Noroccidentales-AEN ,a nivell local i nacional, amb entitats afins, de cara a treballar l'educació inclusiva a Ixcan.

Canvi del sostre de l’Escola Oficial Rural Mixta aldeaNuevaJerusalém”, Ixcán,Quic.

 

Organització social de contrapart:
AEN (Associació d'Educadors Nord-occidentals.

Període d'execució:
Deu setmanes (a partir de la comunicació del finançament)

Pressupost: 7.334,96 € (Adequat a la paritat euro-quetzal actual)

Justificació: 

L'escola existent va ser construïda en 1986. Com a conseqüència de les pluges i del grau d'humitat existent, la fusta i el sostre ( de làmina de zinc) no estan en bones condicions, el que fa que hi haja goteres (la làmina es podreix) i les tempestes existents en la zona en època de pluges puguen fer que s'embole el sostre. 

Beneficiaris:

Aquest projecte beneficiarà a 60 alumnes d'infantil i primària que formen part de la comunitat integrada per 46 famílies amb un total de 276 persones, de les que 150 són dones i 126 homens. Hi ha un 50% d'orige Kaqchiquel, un 10 % d'orige Quiché i el 40 % ladino.

Descripció:

El projecte s'executarà en la comunitat de “Nueva Jerusalem”, aquesta es troba a set quilòmetres de la capçalera municipal de Ixcán, departament de Quiché.  Va ser fundada l'any d'1,981 en ple conflicte armat intern.
El projecte consisteix en el canvi total del sostre de l'escola, la qual cosa requereix de: llevar tota la làmina de zinc, la fusta de les costaneres, la fusta de les tisores i les taules que protegeixen les puntes de les tisores i les costaneres. Per a aquest tipus de treball es necessitarà de mà d'obra qualificada. La mà d'obra no qualificada serà una aportació comunitària i estarà subjecte al que diga la persona que dirigeix el projecte.
La làmina que s'instal·larà en l'escola és del tipus làmina teula per ser de gruixut calibre i perquè a més és la més duradera. Raó per la qual el seu cost és elevat, per la seua perdurabilitat i duresa.
Es té planificat fer l'estructura del cassetó amb costaneres de metall galvanitzat, açò es fa amb la finalitat de que l'estructura dure molt més temps, a més amb açò protegeix una bona part de bosc, ja que actualment la desforestació és un tema que s'ha de tractar de bona manera.
Els capots són del tipus teula, material de metall zinc, millors que els altres capots de làmina galvanitzada de calibre 0.28mm.
L'escola que es va a canviar el sostre té una longitud de 28 metres de llarg per 9 metres d'ample.

Ací figuraran els compromisos d’aportacions econòmiques que els particulars o comunitats educatives indiquen.

                                 

IES Doctor Faustí Barberà d'Alaqüàs                   390,87 €

Famílies CEIP Baladre de Picanya                            85,00 €

Ajuntament de Picanya                                      5.890,25 €

Comunitat de Nueva Jerusalem i AEN                  968,84 €

5.890,25

 

L'AJUNTAMENT D'ONTINYENT APORTA 6.499,00 € A LA CONSTRUCCIÓ D'UNA CUINA ESCOLAR EN LA COMUNITAT DE TRINITARIAS, MUNICIPI D’IXCAN (GUATEMALA)Cuina Trinitaria 1Des del passat 15 de desembre, la comunitat educativa de Trinitarias compta amb les instal·lacions d'una nova cuina escolar. Això ha estat possible gràcies al projecte presentat per Escoles Solidàries a l'Ajuntament d'Ontinyent, dins de les ajudes als projectes de cooperació finançats per aquest ajuntament en l'exercici de 2016. Entre uns altres, el Ple de l'Ajuntament va destinar 6.499,00 € a aquest projecte ; sent el cost total d'11.204,64 €. La diferència ha estat assumida per la municipalitat de Trinitarias (Guatelama), l'Associació Nord-occidental d'Educadors (Ixcan- Guatemala) i Escoles Solidàries.

Cuinant amb alegria i seguretat, cuina escolar en la comunitat de Mayaland, Ixcán, Quiché.


Organització social contrapart:Cuina Mayaland1
AEN (Associació d'Educadors Nord-occidentals.

Període d'execució:
Set mesos (a partir de la comunicació del finançament)

Pressupost: 10.617,55€

Justificació:

L'any d'1, 998, es va finalitzar la construcció de l'edifici escolar que consta de 10 aules, fins avui no hi ha hagut ampliació d'aules i la població va en creixement. Ens troben amb una una cuina escolar inadequada per a la preparació de la refacción dels xiquets i les xiquetes que assisteixen diàriament a classes.Cuina Mayaland2
Una de les dificultats que s'enfronten és la manca una bona instal·lació per a la preparació dels aliments. Únicament es compta amb una cuina informal feta de fusta, es cuina sobre el sòl, quan plou entra aigua i queda en males condicions. Açò ens indica que no compleix amb les característiques higièniques dins de rang de salubritat i és preocupant perquè afecta la salut dels i de les estudiants, així mateix afecta als pares de família en la preparació de la refacción i corren risc de patir accidents. Pel mateix es considera important la construcció d'un edifici que emplene les característiques concordes a la higiene.
Amb l'execució del projecte, es podrà millorar les condicions de les persones. Una de les causes de la pobresa és la falta d'oportunitats, però la pobresa no solament implica a tenir oportunitats si no a millorar les condicions de vida de les persones. La desnutrició, les malalties infantils són un element clau que determinen les condicions de vida. Eradicar la desnutrició dels xiquets i xiquetes és millorar les condicions de vida, però disminuir les malalties intestinals és un treball que s'ha de començar a realitzar en l'escola. La preparació dels aliments de forma higiènica i adequada permetran millorar les condicions i la salut dels xiquets, açò implica ocupar els recursos econòmics per a altres necessitats.
Per a l'execució del projecte, és important la participació de dones i homes. Amb açò es milloren les condicions de treball de les mares i dels pares de família en la preparació de la refacción escolar, es disminuiria el consum de llenya, es produiria menys fum per tant no es deterioraria el medi ambient i hi hauria menys contaminació.

Beneficiaris:

En la comunitat conviuen vuit comunitats lingüístiques pertanyent a la cultura maya, entre elles podem esmentar les següents: Mam en la seua majoria, seguit del Q’anjob’al, Akateko, Popti`, el Chuj, Q`eqchi`, K`iche y Kakchikel. La seua població ascendeix a 1,915 habitants, dels quals 976 són homes i 939 són dones.
En edat escolar existeixen: 48 estudiants del Nivell Preprimari dels quals 20 són xiquets i 28 xiquetes, 335 estudiants del Nivell Primari, 174 són xiquets i 161 xiquetes i 145 estudiants en el cicle bàsic, 83 homes i 62 dones, les dades mostren un clar avanç sobre equitat de gènere en el procés educatiu.

Descripció:
La Cuina Escolar, projecte que es construirà en el predio de l'Escola Oficial Rural Mixta de la comunitat, degudament circulada i accessible.
En la seua forma es pretén que siga de 10 metres de llarg per 6 metres d'ample, amb una altura de tres metres fins a finalitzar la paret i de 4,5 metres d'alt fins al sostre acabat, l'estructura estarà conformada de ferro i block, amb sostre de làmina, estarà dividida de la següent manera: dues cambres de 4X4 metres (16m²) les que es defineixen com a cellers per a guardar els utensilis de cuina i una cambra de 6X6 metres (36m²) que serà l'àrea de treball, on es trobaran situades les estufes i les taules per a la ubicació de les olles. Ell mateix comptarà amb tres finestres de metall, dues portes de metall internes que donen als cellers, així mateix amb una porta gran feta de persiana.
Quant a la il·luminació comptarà amb una instal·lació elèctrica, quatre focus, inclosos interrutors i presa corrents.

S'ha finançat:

Ajuntament d'Ontinyent: 6.163 €

Ajuntament d'Alaquàs: 940 €

Escoles Solidàries:  517,60 €

Aportació AEN i comunitat de Mayaland: 2.996,95 €

Traductor

esareubgcazh-CNzh-TWenfrgldeelhuitplptroru
Go to top